Puro Mangkunagaran Internal Organization

(Suryo S. Negoro)