Karaton Yogyakarta Internal Organizationto text version

(Suryo S. Negoro)